Браншови и контролни органи

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в БългарияАсоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България е основана през 1995 г. Член на Европейската асоциация на производителите на безалкохолни напитки UNESDA-CISDA от 1996 г. Член е на Българска стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата.
Асоциацията е сдружение с нестопанска цел и е юридическо лице, създадено за осъществяване на дейност в частна полза и по реда на Закона за ЮЛНЦ.
В Асоциацията могат да членуват юридически и физически лица в Република България, които упражняват дейност, свързана с производството и бутилирането на безалкохолни напитки, плодови сокове, натурални минерални, изворни и трапезни води.
В Асоциацията могат да членуват и фирми производители на суровини, материали, опаковки, машини за нуждите на безалкохолната промишленост, а така също научни и научно-приложни институти и звена.

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по лозата и винотоИзпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) е създадена на основание чл. 66, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки. Aгенцията осъществява контрол по спазването на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите от грозде и вино и вината.
Изпълнителна агенция по лозата и виното се ръководи и представлява от Изпълнителен директор.
Административното ръководство на агенцията се осъществява от главен секретар в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор.
Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор.

Национална лозаро-винарска камара

Националната лозаро-винарска камара е единствената организация в България, която обединява на професионална основа всички, заети в лозарството и винарството. Учредена е през февруари 2000 г. Мисията на камарата е да защитава професионалните интереси на своите членове, качеството, автентичността и произхода на виното.

Съюз на енолозите в България

Съюз на енолозите в БългарияСъюзът на енолозите в България е сдружение, обединяващо специалистите по технология на виното и високоалкохолните напитки, които работейки в различните български винарни, създават идейно, творчески и практически вината на България, а също и производните, произтичащи от гроздовия сок.
Мисията на съюза е да издигне обществения статут на българския енолог, да популяризира него и неговия труд пред Света. Да спомогне за повишаване на професионалната подготовка на българските енолози, да работи за постигане на единство и солидарност между тях.
Съюзът на енолозите работи за изучаване, съхраняване и популяризиране на историята, традициите и настоящето на българското винарство и на добрите български вина пред Света; популяризиране на опита на българските енолози в страната и чужбина; създаване и поддържане на връзки със сродни организации в чужбина; повишаване културата на консумация на вино и алкохолни напитки у нас .

Съюз на пивоварите в България

Съюз на пивоварите в БългарияСъюзът на пивоварите в Република България е учреден през 1991 г. като сдружение с идеална цел за представяне и защитаване интересите на българската пивоварна промишленост.
Високият професионализъм и безупречната репутация на членовете на Съюза са предпоставка за реализацията на амбициозните цели и задачи, довели до развитието и авторитета на Организацията. Съюзът защитава интересите на производителите на пиво и техните доставчици; води активен диалог с държавните институции и ведомства за прилагането на европейските нормативни стандарти и практики в пивопроизводството; проучва и подпомага научни разработки; разпространява научните постижения в малцовата и пивоварна технология и съдействие за тяхното внедряване в производството, чрез организирането на семинари и конференции.